Samorządowe Przedszkole Nr 97

im. Jana Brzechwy w Krakowie

Informacja dla rodziców dzieci z oddziału IV i VI.

 

5.10.2022 wyjeżdżamy do kina ,,Kijów”  na przedstawienie

pt. ,, O Kocie w Butach przy wesołych nutach”.

 Dla młodych widzów spektakl muzyczny przygotowali aktorzy z ,,Teatru Moich Marzeń” w Chorzowie.

Dzieci przekonają się, że bajkowe koty bywają zadziwiające i bardzo pomocne. Potrafią brać los w swoje ręce.  A co z tego wyniknie ?  Zobaczymy....

Przedstawienie rozpocznie się o godzinie 10.00.

Wyjazd z przedszkola o godzinie 9.15.

Dzieci powinny być w przedszkolu najpóźniej o godzinie 8.50.

Wrzesień

 

1. ,,Moje przedszkole” - we wrześniu powitamy serdecznie wszystkie dzieci w grupie. Zadbamy o przyjazną atmosferę i poczucie bezpieczeństwa dzieci. Przypomnimy sobie  reguły zgodnego współżycia, zasady korzystania ze sprzętów zgromadzonych w sali i w ogrodzie, będziemy wdrażać dzieci  do ich przestrzegania.

Porozmawiamy o sobie - o tym co lubimy, a czego nie; w czym jesteśmy podobni, a co nas różni.      

Zwrócimy uwagę na stosowanie zwrotów grzecznościowych, nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania przy stole.

Zachęcimy dzieci do pełnienia dyżurów na sali – zwrócimy uwagę na  rozumienie roli

dyżurnego, oraz sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków.

 

2.Będziemy prowadzić obserwacje wszystkich sfer rozwojowych dzieci, pozwoli nam to pomóc dzieciom w ich trudnościach.

3. Wakacyjne wspomnienia będą tematem naszych rozmów, okazją do wędrówki po mapie, bodźcem  do wypowiedzi swobodnych oraz na określony temat. Będą tematem prac plastycznych dzieci.

 

4. ,,Dzień przedszkolaka” będzie dniem wesołych zabaw.

 

4. ,,Wiemy dlaczego należy jeść owoce i warzywa”.  Porozmawiamy o zdrowym odżywianiu; znaczeniu owoców i warzyw dla zdrowia. Ale nie tylko. Zrobimy sałatkę, przeprowadzimy różne doświadczenia wykorzystując wybrane owoce i warzywa.

 

,,Przedszkolaczek” Piosenka do nauki.

 

Przedszkolaczek już od rana

nosi uśmiech na barana,

dobry humor co dzień ma,

przedszkolaczek czyli ja.

 

Co tu gadać, co tu kryć,

Przedszkolaczkiem dobrze być./2x

 

Przedszkolaczek się nie maże,

zawsze grzecznie chodzi w parze,

na zabawie spędza dni,

przedszkolaczek czyli ty.

 

 

,, Zabawy przedszkolaków ” D. Kossakowska

 

Rok przedszkolny rozpoczęty.

Wszyscy się cieszymy,

że w przedszkolu już od rana

są koledzy mili.

W naszej grupie jest wesoło.

Zgodnie się bawimy.

Po skończonej zabawie,

porządek robimy.

Lalki, misie, samochody

na miejsce wracają.

Książki, puzzle, układanki

też swą półkę mają.

Dzieci wiedzą co to znaczy

bezpieczna zabawa.

Bezpieczeństwo w przedszkolu

To jest ważna sprawa.

 PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
 NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego: mgr Bożena Grzesiak

 

Samorządowe Przedszkole Nr 79

im. Jana Brzechwy

os. Kalinowe 11

31-813 Kraków

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2019r.

Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2022r.

 

 

Cel główny podejmowanego stażu:

uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

 

Podstawa prawna awansu zawodowego nauczyciela:

§  Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574),

§  Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2018r. poz. 967 i 2245 oraz Dz. U. 2019r. poz. 730),

§  Ustawa z dnia  13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2019r. poz. 1287)

 

 

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego

 

§ 8 ust. 3 pkt 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,

 sprzyjających procesowi uczenia się

 

ZADANIA

 

FORMA

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

DOWODY

REALIZACJI

Poznanie procedury awansu zawodowego

ü  Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela: Rozporządzenia MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela

ü  Opracowanie planu rozwoju zawodowego

ü  Śledzenie stron internetowych, studiowanie fachowej literatury poświęconej awansowi

Wrzesień/Październik 2019r.

 

 

 

 

Cały okres stażu

wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego,

spis stron internetowych i literatury

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego

ü  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu z opracowanym planem rozwoju zawodowego

ü  Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

ü  Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wrzesień 2019r.

 

Cały okres stażu

 

Maj 2022r.

wniosek o rozpoczęcie stażu, pan rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu

Prowadzenie analizy własnej pracy

ü  Obserwacja zajęć, uroczystości, warsztatów przez dyrektora

ü  Ewaluacja i samoocena obserwowanych wydarzeń

Cały okres stażu

wpisy w dzienniku zajęć, scenariusze, notatki własne, sprawozdania

Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenie

ü  Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, e-konferencje)

ü  Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z

zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych

Cały okres stażu

zaświadczenia, wykaz interesujących książek, wykaz stron internetowych

Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej

ü  Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów miesięcznych, protokołów korzystając z komputera

ü  Wykonywanie środków dydaktycznych

ü  Przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami oraz zebrania Rady Pedagogicznej

ü  Przygotowywanie ogłoszeń, zaproszeń, dyplomów, podziękowań

ü  Gromadzenie i śledzenie informacji na stronach internetowych dotyczących spraw oświaty i wychowania oraz pozyskiwanie ofert doskonalenia nauczycieli

ü  Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż

ü  Czerpanie wiedzy oraz inspiracji z komputerowych programów edukacyjnych i portali edukacyjnych

Na bieżąco

 

Cały okres stażu

dokumenty gromadzone
w miarę realizacji stażu

 

plany, scenariusze, sprawozdania, materiały edukacyjne wizualne i słuchowe, wzory zaprojektowanych dokumentów, wykaz stron internetowych, notatki własne

 

Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola

ü  Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową

ü  Przekazywanie informacji, ogłoszeń i notatek własnych na stronę internetową przedszkola

ü  Bieżąca aktualizacja zdjęć z wydarzeń w przedszkolu

 

Cały okres stażu

strona internetowa przedszkola, ogłoszenia i notatki własne, dokumentacja fotograficzna

 

Wykorzystanie komputera do przygotowania dokumentacji grupy wychowanków

ü  Prowadzenie arkuszy obserwacji dziecka

ü  Diagnozowanie możliwości rozwojowych

ü  Opracowywanie dokumentacji z pracy w grupie – okresowe diagnozowanie osiągnięć wychowawczych i edukacyjnych wychowanków

Cały okres stażu

arkusze obserwacji dziecka, wpisy w dzienniku zajęć,

dokumentacja grupowa

Wykorzystanie metod aktywizujących i innowacyjnych sprzyjających procesowi uczenia się

ü  Stosowanie podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych metod aktywizujących takich jak: Pedagogika Zabawy, Gimnastyka twórcza R. Labana  i C. Orffa, MRR W. Sherborne, Burza mózgów, wprawki dramowe, Metoda projektu, gry dydaktyczne, Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, metod badawczych , itd.

ü  Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu

ü  Udział w konkursach i ciągła ekspozycja prac plastycznych dzieci wykonywanych różnorodnymi technikami plastycznymi,

ü  Zaplanowanie i realizacja innowacji pedagogicznej pt. „Przedszkolaki w dobrej formie – ruch, emocje i zabawa”.

ü  Realizacja projektów edukacyjnych: „Małe laboratorium” i „Zdolne rączki” – stymulacja i ćwiczenia motoryki małej

Cały okres stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg harmonogramu – rok do 2 lat z możliwością wydłużenia

Rok szkolny 2021/2022 z możliwością przedłużenia na kolejne lata

wpisy w dzienniku zajęć,

scenariusze zajęć pokazowych, uroczystości

 

prace plastyczne, zaświadczenia, galerie zdjęć zamieszczane na stronie internetowej przedszkola

 

opis realizacji innowacji – okresowa i końcowa prezentacja wyników

wpisy w dzienniku zajęć, opracowane plany, sprawozdania z osiągnięć dzieci, warsztaty dla rodziców- dokumentacja fotograficzna

Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy

ü  Dokumentowanie stażu w formie elektronicznej

ü  Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi

ü  Prowadzenie zajęć pokazowych dla praktykantów i nauczyciela kontraktowego

ü  Przygotowywanie filmów, prezentacji multimedialnych, muzyki do zajęć z dziećmi i rodzicami

ü  Korzystanie w czasie zajęć z laptopa do prezentacji środków dydaktycznych

ü  Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu fotograficznego i kamerki

Cały okres stażu

dokumentacja, scenariusze, zdjęcia, płyty DVD, CD, nagrania MP3,

pliki pdf

Kompleksowe opracowanie dokumentacji awansu zawodowego

ü  Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w opracowaniu dokumentacji awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Okres trwania stażu

teczka z dokumentami

 


§ 8 ust.3 pkt 2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

ZADANIA

 

FORMA

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

DOWODY

REALIZACJI

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w dzieleniu się doświadczeniem z innymi nauczycielami.

ü  Opublikowanie w Internecie swojego planu rozwoju zawodowego

Początek stażu

 

adres strony internetowej

 

Dzielenie się swoją wiedzą
i wymiana doświadczeń
z innymi nauczycielami

ü  Przeprowadzanie zajęć otwartych oraz warsztatów dla praktykantów, nauczyciela kontraktowego i zainteresowanych nauczycieli oraz we współpracy z innymi nauczycielami

ü  Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej (opracowanie rocznego planu pracy, planu WDN)

ü  Współpraca  z nauczycielami w rozwiązywaniu problemów wychowawczych – wymiana spostrzeżeń. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy

ü  Współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania uroczystości, imprez, itd.

ü  Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych

ü  Uczestniczenie w zespole ewaluacyjnym:

opracowywanie ankiet, dokonywanie analiz dokumentacji

ü  Rozmowy i konsultacje indywidualne - dzielenie się wiedzą z obszaru oligofrenopedagogiki oraz przy sporządzaniu informacji o dziecku na potrzeby instytucji współpracujących z przedszkolem (MOPS, PP-P)

ü  Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, materiały i pomoce dydaktyczne

ü  Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi

Cały okres stażu

 

 

Wg harmonogramu i zgodnie planem pracy

scenariusze zajęć, warsztatów, uroczystości, notatki własne, materiały edukacyjne, informacje, dokumentacja fotograficzna, sprawozdania, plany, ankiety, wyniki ewaluacji- zestawienie grupowe

Doskonalenie warsztatu i metod pracy 

ü  Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb

ü  Studiowanie literatury fachowej, udział w szkoleniach, wykorzystywanie publikacji z Internetu w celu aktualizacji problemów wychowawczych

ü  Pogłębianie wiedzy z zakresu prawa oświatowego, a zwłaszcza dotyczącego awansu zawodowego

ü  Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych. Rozpoznawanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych, znalezienie rozwiązania i zastosowanie go

ü  Zdobywanie informacji na temat atrakcyjnych form pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym

 

Cały okres stażu

 

zaświadczenia, przepisy prawa oświatowego, adresy stron, pisemne informacje o dziecku

 

 

 

 

 

 

materiały edukacyjne, wykaz stron internetowych, notatki własne

 

 

 

§ 8 ust.3 pkt 3
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA

 

FORMA

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

DOWODY

REALIZACJI

Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci

ü  Przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach, projektach  pozaprzedszkolnych

ü  Przygotowywanie, organizacja oraz aktywny udział w realizowanych konkursach, imprezach i projektach przedszkolnych

 

Zgodnie z harmonogramem konkursów

zgłoszenia, notatki, dokumentacja fotograficzna, dyplomy, podziękowania

Akcje i zbiórki charytatywne

ü  Organizacja i udział z dziećmi w akcjach (zachęcanie rodziców)

Wg potrzeb

Cały okres stażu

ogłoszenia, sprawozdania z akcji, podziękowania dla ofiarodawców

Promowanie osiągnięć dzieci

ü  Opracowanie i wdrażanie innowacji pedagogicznej – dokonanie ewaluacji

ü  Współudział w organizowaniu przedsięwzięć wynikających z rocznego planu pracy przedszkola

ü  Organizowanie uroczystości przedszkolnych dla rodziców, dziadków w celu prezentacji zdobytych umiejętności dzieci

ü  Organizacja przedszkolnych i międzyprzedszkolnych konkursów

Rok szkolny: 2020/2021

i 2021/2022

Cały okres stażu

 

dokumentacja innowacji pedagogicznej, prezentacje fotograficzne, ogłoszenia i notatki z wydarzeń, regulamin konkursu, dyplomy, podziękowania

Praca z dzieckiem zdolnym oraz dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

ü  Stosowanie różnorodnych, a w szczególności aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych

ü  Systematyczne prowadzenie obserwacji przedszkolnej (wstępnej i końcowej)

ü  Weryfikowanie informacji o wychowankach zebranych w drodze obserwacji

ü  Organizowanie zajęć wyrównawczych i pracy z dzieckiem zdolnym - udzielanie pomocy w ramach bezpośrednich działań wychowawczo – dydaktycznych, pracy indywidualnej i w małych zespołach

ü  Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych

ü  Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej oraz systemu motywacyjnego

ü  Rozmowy i konsultacje z rodzicami, dyrektorem i innymi nauczycielami

ü  Informowanie rodziców o wymaganiach edukacyjnych oraz postępach dydaktycznych i rozwojowych dziecka

ü  Współpraca z rodziną w zakresie ujednolicenia oddziaływań wychowawczych w formie pedagogizacji - wspieranie rodziców w rozmowach indywidualnych oraz w formie pisemnej (przekazywanie wiedzy
oraz materiałów z zakresu wychowania i opieki nad dziećmi)

 

Cały okres stażu

Na bieżąco

sprawozdania z pracy wychowawczo-dydaktycznej w grupie,   adnotacje w planach pracy, wpisy w dzienniku zajęć, opracowania planów zajęć
i efektywności działań
w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej, karty pracy indywidualnej, informacje o dziecku, materiały edukacyjne, notatki własne

 

Współdziałanie ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym dzieci

ü  Promowanie przedszkola w środowisku poprzez włączanie się do organizacji różnorodnych imprez

ü  Stały i systematyczny kontakt z rodzicami- organizowanie zebrań, zajęć otwartych, warsztatów, spotkań indywidualnych

ü  Współorganizacja uroczystości, wycieczek, spotkań, zabaw

ü  Usprawnianie przepływu informacji przedszkole – rodzice poprzez przekazywanie wiadomości na stronę internetową przedszkola, na tablicę informacyjną oraz przez kontakty telefoniczne, mailowe

ü  Włączanie rodziców do współpracy z przedszkolem – wspólne podejmowanie decyzji dotyczących organizacji pracy w grupie, pomoc w organizowaniu imprez przedszkolnych, uczestnictwo w spotkaniach

ü  Zachęcanie do udziału w organizowanych na terenie przedszkola akcjach, konkursach i do wzbogacania bazy dydaktycznej przedszkola

ü  Kreowanie wizerunku przedszkola poprzez zamieszczanie informacji na stronie internetowej przedszkola oraz nawiązanie współpracy z instytucjami użyteczności publicznej, pobliskimi przedszkolami i szkołami podstawowymi

ü  Stała współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Cały okres stażu

listy obecności, wpisy
w dzienniku zajęć, scenariusze, sprawozdania, materiały edukacyjne, artykuły, zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne, plany, strona internetowa przedszkola (kopie notatek, dokumentacja fotograficzna), dyplomy, podziękowania

 

 

§ 8 ust.3 pkt 4 lit. a
opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ZADANIA

 

FORMA

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

DOWODY

REALIZACJI

Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań

ü  Opracowanie i wdrożenie innowacji pedagogicznej pt. „Przedszkolaki w dobrej formie – ruch, emocje i zabawa”.

ü  Zgłoszenie na radzie pedagogicznej

ü  Realizacja innowacji w trakcie pobytu dzieci w przedszkolu – cykliczne zajęcia rozwijające ogólną sprawność ruchową

ü  Ewaluacja innowacji pedagogicznej – prezentacja wykonanych przyborów i układów gimnastyczno- taneczno-ruchowych przed dyrektorem, rodzicami oraz dla grona pedagogicznego (omówienie osiągnięć)

ü  Opracowanie i wdrożenie projektów edukacyjnych: ”Małe laboratorium”, „Zdolne rączki” – stymulacja i ćwiczenia motoryki małej

 

 

Rok szkolny 2020/2021

i 2021/2022

 

Maj 2022r.

 

 

 

 

 

Rok szkolny 2021/2022 z możliwością przedłużenia

opracowany innowacji pedagogicznej, opracowane projekty edukacyjne, pisemna i fotograficzna dokumentacja z realizacji – okresowa i końcowa prezentacja wyników, sprawozdanie

Podejmowanie współpracy
z instytucjami wspomagającymi przedszkole i rozwój dzieci

ü  Nawiązanie współpracy z instytucjami użyteczności publicznej (Biblioteką, Muzeum, Teatrem, Domem Kultury, Strażą Pożarną, Strażą Miejską i Policją)

Cały okres stażu

adnotacje w dzienniku zajęć

 

Współpraca

ze specjalistami

 

 

 

 

 

ü  Korzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologa i logopedy w celu rozwiązywania problemów wychowawczo-dydaktycznych

ü  Współpraca pomiędzy zespołem nauczycieli i specjalistów - omawianie zauważalnych postępów, trudności i problemów dziecka z orzeczeniem z P P-P

ü  Kontakty z osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe - uzyskiwanie i przekazywanie informacji o postępach dzieci na prośbę rodziców

ü  Współorganizowanie występów, imprez, warsztatów

Wg potrzeb

Cały okres stażu

kopie dokumentów, notatki własne, plany zajęć rewalidacji indywidualnej oraz plany wspierające rozwój dziecka,  informacje oraz sprawozdania półroczne i końcowe

 

 

scenariusze uroczystości, zdjęcia i nagrania video

 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

ü  Konsultacje, rozmowy, respektowanie zaleceń poradni

ü  Dokumentowanie pracy z dzieckiem z opinią lub orzeczeniem – diagnoza i ewaluacja

Na bieżąco

Cały okres stażu

notatki własne, dokumentacja pracy
z dzieckiem z opinią lub orzeczeniem – plan pracy, wpisy w dzienniku zajęć

 

§ 8 ust.3 pkt 4 lit. b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczyciel, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowe komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników

ZADANIA

 

FORMA

REALIZACJI

TERMIN

REALIZACJI

DOWODY

REALIZACJI

Pełnienie funkcji opiekuna stażu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ü  Ustalenie zasad współpracy z nauczycielem kontraktowym

ü  Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego

ü  Wspieranie nauczyciela odbywającego staż w realizacji obowiązków zawodowych

ü  Prowadzenie zajęć w obecności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod

ü  Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego, omówienie przebiegu zajęć, ewentualne wnioski do pracy, konsultacje

ü  Doskonalenie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do pełnienia roli opiekuna stażu

ü  Gromadzenie dokumentacji z dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu ze szczególnym uwzględnieniem obserwowanych zajęć prowadzonych przez nauczyciela oraz stopnia zaangażowania w realizację wymagań niezbędnych do uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego

Wg potrzeb

Okres trwania stażu

potwierdzenie współpracy z nauczycielem

Wykonywanie zadań opiekuna praktyk pedagogicznych

ü  Wykonywanie zadań zgodnie z programem praktyk pedagogicznych

ü  Zapoznanie praktykantki z dokumentacją dotyczącą pracy nauczyciela i dokumentami regulującymi prace przedszkola

ü  Angażowanie praktykantki do czynnego uczestniczenia w zajęciach

ü  Obserwacja, opiniowanie i dokonanie oceny zakończonej praktyki

Okres trwania stażu

dokument potwierdzający odbycie praktyk pedagogicznych

* Plan rozwoju zawodowego może ulegać modyfikacji i zmianom

Opracowała:

mgr Bożena Grzesiak

 Zatwierdzam do realizacji

 

 ………………………….                                                                                                                              …………………………………..

miejscowość, data                                                                                                                                          podpis i pieczęć dyrektora szkoły

UWAGA RODZICE DZIECI Z ODDZIAŁU IV „PSZCZÓŁKI”
 

Serdecznie zapraszam chętnych rodziców na rozmowy indywidualne, które odbędą się 31.05.2022r. od godziny 15.15

Zainteresowanych rodziców bardzo proszę o  zapisanie się na wybraną godzinę.

Lista dostępna w przedszkolu.

Drodzy Rodzice Dzieci z oddziału IV „Pszczółki” !

Serdecznie zapraszamy Kochanych Rodziców

na uroczystość z okazji „Dnia Mamy” i „Dnia Taty”,

która odbędzie się w naszym oddziale

dnia 26.05.2022r. (tj. czwartek) o godz. 15.30.

 

W tym dniu prosimy o odświętne ubranie dzieci.

Dnia 20.05.2022r (tj. piątek) dzieci z oddziału IV 

wyjeżdżają na całodniową wycieczkę do Gospodarstwa Agroturystycznego „Pod Gruszą” w miejscowości Gruszów. 

Wyjazd z przedszkola o godz. 8.00, a powrót ok. godz.16.00.

Śniadanie w tym dniu będzie o godz. 7.40, natomiast dzieci bez śniadania przychodzą na godz. 8.00.

Koszt wyjazdu jednego dziecka to kwota 98 zł.  (45 zł. przejazd autokarem;
53 zł. cena programu i atrakcji w gospodarstwie). 

W razie nie stawienia się dziecka w dniu wycieczki, 

 koszt transportu nie będzie zwracany!

Do dnia 13.05.2022r. czekamy na deklarację uczestnictwa, ponieważ w przypadku niskiej frekwencji wycieczka będzie odwołana. Wpłaty prosimy dokonywać u nauczycielek oddziału do dnia 18.05.2022r.

W gospodarstwie czekają na nas następujące atrakcje:

Zwiedzanie gospodarstwa i maszyn rolniczych - opowiadanie gospodyni o zwierzętach ( koń, kozy, świnki, kurczęta, kury, indyki, koty, psy)  

 • Krowa- powstawanie mleka i jego wędrówka do przedszkola  

 • Rośliny i ich znaczenie dla człowieka.  

 • Maszyny służące człowiekowi  

 • Głaskanie zwierząt – króliki , kurczątka, kotki 

 • Próby samodzielnego dojenia kozy

 • Zdrowotne właściwości mleka

Wycieczka nad staw. Rośliny i zwierzęta korzystające ze środowiska. 

 • Rośliny  i zwierzęta wodne np.: ryby, nartnik

 • Karmienie ryb

Zaczarowany sad: wędrówka

 • poznawanie ekologicznych technologii, oglądanie, smakowanie owoców. 

 • opowiadanie o powstaniu owoców - od kwiatka do owocu; rozpoznawanie drzew owocowych: jabłoń, śliwa, grusza, orzech.

Zabawa na łące - rodzaje kwiatów, mieszkańcy łąki,  robienie kopcy z sianem, skanie po sianie; zabawy i wyścigi    

Bezpieczna przejażdżka traktorem 

 • wycieczka do tartaku, obserwacja pracy bez wysiadania z traktoru - nauka wesołej piosenki „ter ter ter” 

 Pszczoły i ich znaczenie dla człowieka 

 • pusty ul z plastrami na miód , przeznaczenie, powstawanie miodu, zapach. 

 • obserwacja pszczoły na kwiatach na łące. Od kwiatka do miodu. Z dużej odległości obserwowanie pasieki. 

Domek na drzewie - obserwacja przyrody i Krakowa przez lornetki. 

Robienie różnych postaci z siana - w razie niepogody  

Ścieżka edukacyjna z tablicami: łąka, karmnik, paśnik, piętra lasu, polana  

 Wycieczka do lasu  

 • odgłosy lasu, roślinność, powstawanie tlenu, rozpoznawanie drzew np.: leszczyna, wierzba, brzoza  

Zabawy na dwóch placach zabaw  – kolejka na linie, trampoliny, labirynt, huśtawki, zabawa w sklep, hamaki, itd.. 

Od ziarna do chleba

 • Kłosy, ziarna- budowa ziarna. 

 • Powstawanie mąki w żarnach - mąka razowa, mielenie przez dzieci zboża w żarnach   

 • Samodzielne formowanie z ciasta różnego rodzaju kształtów. Pieczenie chleba w piecu chlebowym  - zabieranie do domu.

 • Porównanie pieca chlebowego na wsi i piekarnika 

Poczęstunek – np.:. naleśniki z serem lub z jabłkami, ciepłe i zimne napoje bez ograniczeń

 

Dodatkowo jazda konna – płatne 3,50 złote

MAJ

1. Najpiękniejsze miejsca w Europie. Utrwalimy wiadomości o ważniejszych miejscach Krakowa – omówimy walory i miejsca użyteczności publicznej znajdujące się w mieście. Poznamy nazwy wybranych państw Europy -  zapoznamy z ich charakterystycznymi atrakcjami turystycznymi oraz z wyglądem ich flag. Zwrócimy uwagę na zabytki przyrodnicze na świecie. Będziemy wspierać dzieci we wzbogacaniu słownictwa; usprawniać narządy mowy; rozwijać słuch fonematyczny i utrwalać poznane litery w toku zabaw.

2. Czyim domem jest łąka? Wzbogacimy wiedzę dzieci o otaczającym świecie przyrody - zapoznamy je ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami. Poszerzymy wiedzę na temat pszczół;  omówimy informacje o cyklach rozwoju i życiu żab; poznamy ciekawostki o motylach i roślinach chronionych. Dowiemy się jakie znaczenie mają owady
w życiu człowieka oraz do czego człowiek wykorzystuje wybrane gatunki roślin. Będziemy zachęcać do prowadzenia obserwacji i wyciągania wniosków na ich podstawie. Będziemy pobudzać dzieci do działalności twórczej oraz aktywnego uczestnictwa w zabawach ruchowych.

3. Jak daleko pada jabłko od jabłoni? Będziemy stwarzać warunki do wzmacniania więzi emocjonalnych z rodziną - będziemy zachęcać dzieci do dzielenie się wiadomościami na temat swojej rodziny, do wypowiedzi na temat swoich rodziców. Dowiemy się co łączy członków rodziny; do kogo dzieci są podobne. Omówimy sposoby pomagania rodzicom oraz możliwości wspólnego spędzania czasu. Przygotujemy upominki i program artystyczny. Będziemy uczyć się wierszy, piosenek, tańców i instrumentacji utworów, które dzieci zaprezentują podczas występu.

4. Czego dzieci potrzebują do szczęścia? Wzbudzimy zainteresowania życiem i zabawami dzieci z różnych regionów świata. Poznamy nazwy ludzi rożnych ras – będziemy określać miejsca ich zamieszkania oraz warunki klimatyczne, w jakich żyją. Rozbudzimy wrażliwość na poszanowanie i respektowanie odmienności innych. Dowiemy się, co lubią dzieci mieszkające w różnych częściach świata. Zapoznamy z cechami dobrego przyjaciela. Będziemy rozwijać umiejętności obdarzania innych uwagą i cierpliwego oczekiwania na swoją kolej. Przypomnimy o przestrzeganiu wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących zgodne współżycie w grupie.

Dodatkowo będziemy:

- kształtować odporność emocjonalną dzieci; wdrażać do znoszenia porażki;  zwrócimy uwagę na właściwe odnoszenie się do rówieśników i stosowanie zwrotów grzecznościowych;

- rozwijać umiejętności matematyczne - sprawne wykonywanie obliczeń w zakresie 10, klasyfikowanie i szeregowania obiektów ze względu na podaną cechę, porównywanie zbiorów;

- rozwijać zdolność skupienia uwagi, uważnego słuchania, logicznego myślenia
i odpowiadania na podany temat;

- utrwalać umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej wyrazów;

- rozwijać nasze umiejętności manualne i grafomotoryczne;

- inspirować dzieci do działań plastycznych i konstrukcyjnych;  

- ćwiczyć pamięć słuchową - rozwijać umiejętności wokalne oraz umiejętności poruszania się w rytm melodii;

- rozwijać sprawność fizyczną – ćwiczyć koordynację i sprawność ciała.

 

PIOSENKA pt. Taki piękny jest świat (sł. I muz. J. Kucharczyk)

 1. Taki piękny jest świat wokół nas, plac zabaw, rzeka i park.

Szkoła i przedszkole, ulice znajome, ławeczka przed domem i staw.

 

Ref. A ja tak chcę podróżować po świecie, samolotem do Afryki polecieć.

W Egipcie zrobić zdjęcia pod piramidami, a w Chorwacji pływać w morzu z delfinami.

Wejść na wieżę Eiffla, zobaczyć Mur Berliński i obok Koloseum skosztować włoskiej pizzy.

W londynie pod Bif Benem w angielskim zmoknąć deszczu, w Afryce z Indianami
w wigwamie pomieszkać.

 

 1. Tyle jest pięknych miejsc, wielkich miast, lecz właśnie tu jest mój dom.

 

Gdzie moja rodzina i ojczysty język, gdzie bliskich przyjaciół jest krąg.

 

 

1.JAKIE WZORY I KOLORY LUBIĄ PISANKI. Poznamy zwyczaje związane ze Świętami Wielkanocnymi. Ustalimy co powinno się znaleźć w koszyczku wielkanocnym, jak złożyć życzenia wielkanocne świąteczne zasady savoir-vivre’u. Będziemy się bawić z literką ,,ł, Ł’’.    Nauczymy się śpiewać piosenki pt. ,, Palma, zajączek i święconka”, uczestniczyć w zabawach wielkanocnych: Ukryte jajka, Gimnastyka zajączka, Turlanie jajka, Zajęcze skoki, Wielkanocna sztafeta, Życzenia dla wszystkich. Wykonamy wielkanocne prace plastyczno – techniczne. Nauczymy się wiersza D. Gellner pt. ,,Pisanki”.

2.JAK BYĆ EKO? Zastanowimy się jakie działania mogą podejmować dzieci, aby żyć ekologicznie. Dowiemy się co robić ze starymi zabawkami, jak segregować odpady, jak wykorzystywać odpady. Będziemy bawić się z literką ,, Z, z”. Uczestniczymy w zajęciach: Kłopoty Ziemi, Wielka Pacyficzna Plama Śmieci. Ustalimy Kodeks Ekoprzyjaciela, weźmiemy udział w wyzwaniu Przyjaciel Ziemi. Nauczymy się piosenki ,, Ochroń Ziemię’’.                   Zabawy tematyczne: Od śmieci do kosza, Nie marnuję wody, Ekorymowanka, Gasimy światła, Gra w zielone, Ekologiczna orkiestra itp. Wykonamy Dyplom Przyjaciela Ziemi. 

3.KTO WYMYŚLIŁ NASZĄ FLAGĘ. Przypomnimy sobie jakie są polskie symbole narodowe, o czym opowiadają wybrane polskie legendy. Zastanowimy się o czym mówi hymn Polski, jak nazywa się nasza stolica jakie są jej symbole. Poznamy wygląd litery ,,Ż,ż’’    Nauczymy się piosenki ,, Barwy naszej ojczyzny’’. Na zajęciach będziemy porównywać naszą flagę z flagami innych państw. Dowiemy się co nazywamy Unią Europejską. Będziemy się bawić w zabawy: Jestem orłem, Symbole miast polskich, Polska-mój dom, Podróżujemy po Europie, Biało- czerwone puzzle. Wykonamy pracę plastyczną: Nasz kraj jest piękny.

 

,,PALMA ZAJĄCZEK I ŚWIECONKA’’ – piosenka

1.Palma, zajączek i święconka, bazie wydmuszki i kurczątka.                                                          Nadchodzą święta Wielkiej Nocy, mama nas woła do pomocy.

Ref: Podziel się jajkiem i radością, składaj życzenia ze szczerością,                                                                                 poczęstuj bliskich mazurkami, z pyszną polewą z rodzynkami! 

2. Wiosna już wita, trawa młoda, na święta piękna jest pogoda!                                                                                    Mimo że słońce jest takie śmiałe, weź parasolkę w poniedziałek!

Ref: Podziel się jajkiem i radością ……

,,PISANKI’’- D. Gellner- wiersz

 

Patrzcie, ile na stole pisanek!                                                                                                                                            Każda ma oczy malowane, naklejane.                                                                                            Każda ma uśmiech kolorowy                                                                                                                                                  i leży na stole grzecznie,                                                                                                                         żeby się nie potłuc przypadkiem                                                                                                                             w dzień świąteczny.                                                                                                                                                 Ale pamiętajcie! Pisanki nie są do jedzenia.                                                                                                              Z pisanek się wykluwają świąteczne życzenia.

 

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.